Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
RenoVakman BV
Datum: 21-04-2017 

1. ALGEMEEN 
a. Deze voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventueel door opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden van toepassing op al onze offertes,
overeenkomsten, werkzaamheden en levering tenzij anders overeengekomen.
b. Deze voorwaarden worden onderdeel van de overeenkomst door aanvaarding van onze offertes en/of verlening van een opdracht aan ons.
c. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Elke afwijking van onze voorwaarden heeft slechts betrekking op de
desbetreffende overeenkomst.
d. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen maken deel uit van de overeenkomst voor zover de offerte en/of
overeenkomst ernaar verwijst. Voor zover zij door ons zijn vervaardigt blijven zij ons eigendom.
e. Op al onze offertes, overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen is Nederlands recht van toepassing. Slechts de Nederlandse rechter is
bevoegd bij geschillen daarover te oordelen.
2. AANNEEMSOM 
Wij hebben het recht prijswijzigingen, ontstaan ten gevolge van gewijzigde dwingende voorschriften en/of verhoging van lonen, huren, vrachten,
prijzen van bouwstoffen en materialen, verhoging van tarieven, rechten, lasten, heffingen en belasting, alsmede wijziging in wisselkoersen die
kostenverhogend zijn, na totstandkoming der overeenkomst in de aanneemsom door te berekenen.
3. MEER – EN MINDER WERK 
Verrekening van meer – en minder werk vindt plaats;
a. in geval van schriftelijke wijziging van de opdracht.
b. als gevolg van afwijkingen in de bedragen van stelposten en verrekenbare hoeveelheden.
c. in geval wij voorzieningen moeten treffen doordat de opdrachtgever de uitvoering van het werk schorst.
Bij wijzigingen van de bestaande opdracht zal er toestemming zijn vereist van de projectmanager van opdrachtnemer. De aard van de
wijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden vastgelegd door beide partijen. Opdrachtnemer zal  voor deze wijzigingen opdrachtgever
extra belasten met een minimum van €  150,00 excl BTW.
4. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
a. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat wij tijdig kunnen beschikken over alle voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen.
b. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat in, op, aan, onder of in de nabijheid van het object waarop het werk betrekking heeft geen
asbesthoudend materiaal en/of ondergrondse opslagtanks aanwezig zijn die de uitvoering van het werk kunnen belemmeren.
c. Alle voor het verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal en/of ondergrondse opslagtanks te nemen maatregelen zijn voor
rekening en risico van de Opdrachtgever.
d. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat werkzaamheden en leveringen van derden zodanig plaats hebben dat het werk ongestoord en
zonder vertraging kan worden uitgevoerd.
e. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade en kosten, ontstaan ten gevolge van vertraging door oorzaken aan zijn zijde.
f. De te leveren materialen dienen binnen een straal van 10 meter van de werkplaats te worden opgeslagen. De te leveren materialen dienen
eveneens voor of uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de werkzaamheden aanwezig te zijn.
g. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat opdrachtnemer in het bezit komt van een sleutel die toegang geeft tot de werkplaats voor de
uit te voeren werkzaamheden.
h. De opdrachtgever dient ruimte van 2m2 buiten de project ruimte maar wel op de zelfde verdieping voor gereedschap beschikbaar te stellen.
Indien er geen plek is moeten wij onze gereedschap en klein materiaal elke dag me te nemen hiervoor wordt een meerprijs van 20 EUR excl.
BTW per dag gerekend.
5. BOUWSTOFFEN 
a. Opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen en materialen voor eigen rekening te (laten) keuren. Materialen en bouwstoffen door de
opdrachtgever beschikbaar gesteld, worden geacht te zijn goedgekeurd.
b. Vanaf het moment waarop materialen en bouwstoffen en gereedschappen op het werk zijn aangevoerd, is het risico van verlies, diefstal en/of
beschadiging voor rekening van de opdrachtgever.
6. OPLEVERING EN ONDERHOUDS TERMIJN 
a. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd dertig dagen nadat wij schriftelijk of mondeling aan de opdrachtgever hebben medegedeeld dat het
werk is voltooid, en de opdrachtgever nagelaten heeft het werk binnen die  termijn op te nemen.
b. Kleine gebreken welke binnen dertig dagen kunnen worden hersteld zullen geen reden zijn tot onthouding van goedkeuring.
c. De opdrachtgever, die het werk niet goedkeurt, is verplicht dit schriftelijk en gemotiveerd aan ons mede te delen.
d. Nadat sinds oplevering 30 dagen zijn verstreken, zijn wij niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behalve indien het werk
een gebrek bevat dat op de dag van oplevering niet is of had kunnen worden ontdekt, en ons daarvan binnen 6 weken na vaststelling van het
gebrek schriftelijk mededeling is gedaan. Elke rechtsvordering ter zake van deze gebreken verjaart door verloop van 2 jaren na het tijdstip van
oplevering.
7. SCHORSING EN BEEINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT 
a. Indien het werk langer dan veertien dagen geschorst wordt hebben wij het recht evenredige betaling te verlangen voor het uitgevoerde werk.
b. Indien de schorsing langer dan een maand heeft geduurd zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden in de staat waarin het werk zich
bevindt. Alsdan alsmede in geval van opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever, hebben wij recht op de gehele aanneemsom,
vermeerderd met kosten die wij als gevolg van de niet voltooiing hebben moeten maken, en met de door opzegging gelede schade, verminderd
met onze door de beëindiging  bespaarde kosten.
8. BETALING
a. De (termijn van de) aanneemsom is opeisbaar zodra de voorwaarde is vervuld waarvan betaling afhankelijk was gesteld, of na oplevering.
Betaling dienen uiterlijk binnen het gestelde termijn te geschieden. De aanneemsom zal worden verdeeld over een drietal facturen of wel eerste
factuur 50% van de aanneemsom, tweede factuur 40% en de slotsom bedraagt 10%
b. Verrekening met tegen vorderingen is slechts toegestaan voorzover de tegenvordering uitdrukkelijk door ons is erkend.
c. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de veertiende dag na factuurdatum van rechtswege in verzuim. Vanaf die dag is
opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd, evenals eventuele gerechtelijke en/of buiten gerechtelijke kosten die wij moeten maken ter
invordering van aan ons verschuldigde bedragen. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de opeisbare vordering.
d. Wij hebben steeds het recht te verlangen dat opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling der (termijnen van de) aanneemsom, alvorens
wij gehouden zijn het werk voort te zetten.
e. het is opdrachtgever niet toegestaan deelbetalingen in te houden.
9. WANPRESTATIE EN OVERMACHT 
a. Indien opdrachtgever een verplichting uit overeenkomst(en) met ons niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, of zijn
faillissement of surseance van betaling is aangevraagd, hebben wij het recht nakoming van al onze verplichtingen jegens opdrachtgever op te
schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht op vergoeding van schade,
kosten en interesse.
b. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever te zijn
gehouden, echter onder de verplichting hiervan terstond aan de opdrachtgever schriftelijk mededeling te doen.
 c. Onder overmacht wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke en ten tijde van het totstandkoming der overeenkomst onbekende
omstandigheid waardoor de nakoming der overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd wordt of in redelijkheid niet meer van ons gevergd kan
worden, waaronder; oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staking, stagnatie, Ziekte personeel, of moeilijkheden bij de productie en/of de
bewerking bij ons of bij een onderneming waarvan wij grond- of hulpstoffen betrekken, of bij transport, overheidsmaatregelen zoals in
beslagneming, het niet verkrijgen van vergunningen, in en uitvoerverboden, brand, stormschade en overstroming.
10.AANSPRAKELIJKHEID 
a. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken, veroorzaakt of ontstaan aan het werk door schuld of toedoen van opdrachtgever dan wel derden
waarvoor hij verantwoordelijk is.
b. In overige gevallen zijn wij slechts aansprakelijk voor de schade waarvan opdrachtgever bewijst dat het ontstaan door onze toedoen.
c. Schade, bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst komt niet voor vergoeding in aanmerking.
d. Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dit artikel is beperkt tot het bedrag waarvoor wij tegen dergelijke schade verzekerd zijn.
e. Voorzover deze beperking in rechte als onredelijk bezwarend mocht worden aangemerkt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot schade aan
eigendommen van de opdrachtgever en letselschade, uitgezonderd de daardoor gederfde winst en verminderde opbrengst. Degene die schade
opzettelijk of bewust roekeloos heeft veroorzaakt kan geen beroep doen op enig beding tot beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze
algemene voorwaarden.
f. opdrachtgever vrijwaart ons voor aansprakelijkheid van industriële eigendom in de ruimste zin van het woord.
g. Door ons gegeven adviezen zijn geheel vrijblijvend. Zij zullen nimmer tot enige aansprakelijkheid onzerzijds kunnen leiden.
h. Op alle door ons gesloten overeenkomsten is het Nederland recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de door ons gesloten
overeenkomsten zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement van opdrachtnemer.
11. COMMUNICATIE 
a. Alle vragen betreffende de planning, werkwijze en overige vragen, zullen door opdrachtgever uitsluitend schriftelijk en per e-mail aan
opdrachtnemer worden verstuurd. Op deze manier bouwen wij onze vraag & antwoord catalogus op ,welke u op de website van opdrachtnemer
kunt vinden.
b. In het geval van zeer dringende situaties, gelieve bij onderwerp als eerste ( SPOED) te vermelden, dan wordt deze email automatisch ook
naar een mobiel van de project leider doorgestuurd zodat deze adequaat kan reageren.
12. GARANTIE 
a. Opdrachtnemer geeft geen garantie(s) op goederen, materialen die door opdrachtgever zijn aangekocht.
b. Opdrachtnemer geeft garantie op de door hem uitgevoerde werkzaamheden gedurende periode van 12 maanden. Garantie kan en zal
uitsluitend worden verleend nadat de werkzaamheden zijn goedgekeurd door opdrachtgever bij de oplevering. Garantie buiten het gestelde
termijn zal opdrachtnemer bij eventuele herstellingen een uurtarief hanteren van € 55,00 excl. BTW en € 65,00 voorrijkosten excl. BTW.
13. HERSTELLINGEN & MATERIALEN 
a.  Opdrachtgever neemt de verplichting op zich om bij eventuele herstellingen die na oplevering moeten plaats vinden dat de juiste materialen
aanwezig zijn: o.a.
1. De juiste tegels / maat en kleurstelling. ( bij kleur afwijking is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk )
b. Opdrachtgever neemt de verplichting op zich dat bij het inmeten van een badkamer hij/zij over alle maten beschikt van het badmeubilair in de
ruimste zin des woords. Beschikt opdrachtnemer hier niet over, dan kan deze niet aansprakelijk gesteld worden voor de  afwijkingen van de
genomen maten in de ruimste zin des woord.
c. De door opdrachtgever aangekochte goederen, baden, douchecabines en tegels, dienen op de werkplek te worden gezet. Blijkt bij aanvang
van de werkzaamheden dat er meer dan 25 Kg getild moet worden door de werknemers van opdrachtnemer dan is opdrachtnemer gerechtigd
extrakosten te maken en deze aan opdrachtgever in rekening te brengen met een minimumbedrag van €  150,00 excl. BTW
Extrakosten kunnen o.a. bestaan uit : 1. huren van een lift; 2. het inzetten van een extra personeelslid; 3. het inschakelen van derden.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag